Dienstverleningsovereenkomst voor Lych BV

Welkom bij LookiLife!

Vóór u akkoord gaat met de Overeenkomst moet u de volledige inhoud van de Overeenkomst grondig lezen en alle bepalingen, in het bijzonder de clausules met beperkingen of uitzonderingen, begrijpen. Clausules met beperkingen of uitzonderingen zijn vet gedrukt of gemarkeerd om uw aandacht te trekken. Neem bij twijfel over de bepalingen van de Overeenkomst contact op met de betreffende bedrijfsafdeling van Lych BV. U mag de diensten niet gebruiken vooraleer u alle bepalingen van de Overeenkomst, alle relevante afspraken en regels, enz. hebt gelezen en aanvaard. Zodra u “ik ga akkoord met de Overeenkomst” aanvinkt (zie registratiepagina voor een gedetailleerde weergave) en de registratieprocedure voltooit, of op gelijk welke manier gebruik maakt van de dienst, wordt verondersteld dat u bovenstaande Overeenkomst en regels hebt gelezen en akkoord gaat met de beperking van de Overeenkomst en bovenstaande regels. Bij een inbreuk op de Overeenkomst heeft Lych BV het recht om de dienstverlening aan u eenzijdig te beperken, schorsen of beëindigen, en het recht om uw relevante verantwoordelijkheden te onderzoeken.
De Dienstverleningsovereenkomst (hierna “de Overeenkomst” genoemd) wordt ondertekend door u en Lych BV (hierna “Lych BV” genoemd). De overeenkomst bevat (maar is niet beperkt tot) het Privacybeleid van het Lych BV en andere inhoud. In geval van wijzigingen zal Lych BV zulke wijzigingen melden op zijn officiële website zonder verdere kennisgeving. Na het melden worden de gewijzigde overeenkomst en regels automatisch onderdeel van de Overeenkomst, zonder verdere kennisgeving die uw akkoord vereist. Stop bij bezwaar tegen zulke wijzigingen met het gebruiken van de diensten van Lych BV; als u de diensten blijft gebruiken, wordt verondersteld dat u geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde regels en dat u akkoord gaat om ze na te leven.
I. Definities van termen
1.1 Gelicentieerde software staat voor een softwaresysteem dat werd ontwikkeld door Lych BV, van het platform gedownload kan worden en geïnstalleerd en toegepast kan worden in bepaalde systemen van mobiele terminals.
1.2 Diensten staat voor diensten die u worden aangeboden door Lych BV U kunt zulke diensten gebruiken op de mobiele terminal met de gelicentieerde software. II. Dienstverlening
2.1 Lych BV biedt u slimme diensten voor het beheer van toestellen waarmee u toegang krijgt tot de slimme terminal op het Lych BV en het slimme platform van zijn leveranciers via de LookiLife Control, en slimme toestellen met elkaar kunt koppelen. De dienstverlening omvat het beheer van slimme toestellen, het met elkaar verbinden van verschillende plaatsen en analyserapporten, enz. Zulke functies kunnen worden geoptimaliseerd of aangepast volgens de wijzigende noden van gebruikers of op initiatief van de dienstverlener en de dienstverlening kan worden onderbroken als gevolg van gepland en onvoorzien onderhoud.
III. Toepassingsgebied van de Dienst 3.1 Lych BV geeft u het recht om het product te gebruiken op basis van deze software.
3.2 U mag geen licentie verlenen voor het product, of het product op geen enkele manier verkopen, verhuren, overdragen of uitbesteden en het product niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden.
3.3 Vanwege de beperkingen voor gebruik van de software op het platform en de terminals, mag de gelicentieerde software alleen gebruiken op het goedgekeurde systeemplatform en -terminal; als u de gelicentieerde software op een andere terminal installeert, kan het uw hardware of softwarefunctionaliteit beschadigen.
3.4 U erkent dat de gelicentieerde software alleen gebruikt mag worden voor niet-commerciële doeleinden en het installeren, toepassen en gebruiken van de gelicentieerde software is verboden. Als zulk commercieel gebruik nodig is, moet voorafgaand de schriftelijke goedkeuring en toelating van Lych BV worden verkregen.
3.5 Lych BV kan de gelicentieerde software of relevante functies nu en dan wijzigen, upgraden of overdragen en kan nieuw functies of diensten aan het gelicentieerde softwaresysteem toevoegen. Als er aan voornoemde nieuwe functies of diensten geen afzonderlijke overeenkomsten gekoppeld zijn, hebt u recht op de overeenstemmende functies en diensten, ook onderhevig aan de Overeenkomst.
3.6 U zult verantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, integriteit en wettelijkheid van ingevoerde gegevens en de wettelijkheid van de manier waarop u de gegevens verkrijgt en u zult nu en dan een reservekopie van de gegevens en informatie maken. U zult alle risico’s op beschadiging en verlies van zulke gegevens dragen.
3.7 U zult uw accountnummer en wachtwoord zorgvuldig bewaren. Als de veiligheid van uw account in het gedrang is (met inbegrip van maar niet beperkt tot het openbaar maken van uw wachtwoord), moet Lych BV tijdig op de hoogte brengen. U zal worden geholpen om de gepaste maatregelen te nemen. Anders zal worden verondersteld dat al uw gedragingen met betrekking tot uw account de uwe zijn en u zal de volledige verantwoordelijkheid dragen.**
IV. Een derde partij
4.1 U erkent dat bepaalde diensten van Lych BV gebaseerd zijn op software of diensten die worden aangeboden door een derde partij. Zulke dienstverlening is nodig om uw gebruik van de toepassing mogelijk te maken en de noodzakelijke wettelijke goedkeuring werd bekomen van de derde partij.
4.2 Het product bevat bepaalde informatie en dienstverlening van de derde partij. Lych BV beheert deze niet en is niet verantwoordelijk voor de informatie en dienstverlening van de derde partij
4.3 U erkent dat Lych BV niet kan garanderen dat de gelicentieerde software altijd zulke dienstverlening gebruikt of bevat, of dat andere software die wordt geleverd door dezelfde derde partij ook in de toekomst gebruikt zal worden. Er kunnen ook gelijkaardige diensten worden gebruik die worden geleverd door een andere derde partij. Bij gebruik is de voornoemde overeenstemmende software of dienstverlening onderhevig aan deze Overeenkomst.
V. Norm voor de dienstverleningstoepassing
5.1 U zult de gelicentieerde software op een normale manier gebruiken. De volgende manieren zijn een inbreuk op de toepassingsnormen:
1) Een computervirus, wormen, kwaadaardige codes of software die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of wijzigingen aan te brengen, verspreiden of delen;
2) Informatie of gegevens over andere gebruikers verzamelen zonder goedkeuring, bijvoorbeeld e-mailadressen en soortgelijke gegevens;
3) Het product met kwaadaardige bedoelingen op een automatische manier gebruiken, met een overbelasting van de server, of een storing van of beschadiging van de webserver en netwerkkoppelingen op andere manieren als gevolg.
4) Proberen om servergegevens of communicatiegegevens van het product te bekijken zonder toestemming;
5) De producttoepassing door andere gebruikers storen of beschadigen.
5.2 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat:
1) Lych BV zal bepalen of u al dan niet betrokken bent bij inbreuken op bovenstaande norm, en de licentie voor uw toepassing zal schorsen of intrekken overeenkomstig de resultaten of andere beperkingen zal opleggen overeenkomstig overeenkomsten. 2) Lych BV zal bij overtredingen van de wet, of inbreuken op de wettelijke rechten van anderen, of bij een inbreuk op de Overeenkomst, gegevens die door u werden gedeeld tijdens het gebruiken van de gelicentieerde software onmiddellijk wissen.
3) Als een derde partij schade oploopt als gevolg van uw inbreuk op de toepassingsnormen, zult u alleen de wettelijke aansprakelijkheid dragen, en Lych BV beschermen tegen en schadeloos stellen voor verliezen en bijkomende onkosten als gevolg hiervan. Anders heeft Lych BV het recht om een vergoeding te eisen.
4) Als Lych BV verlies leidt als gevolg van uw overtreding van relevante wetten of de Overeenkomst, zult u Lych BV vergoeden voor verliezen en (of) onkosten als gevolg hiervan.
VI. Norm voor inhoud van informatie
6.1 U belooft dat u op geen enkele manier de wet zult overtreden of ongepast gedrag zult vertonen tijdens het gebruiken van de dienst, zulke acties en gedrag omvatten (maar zijn niet beperkt tot):
6.1.1 Het uploaden, overdragen of delen van informatie die een van de volgende zaken bevat: 1) Zaken die strijdig zijn met de basisprincipes die werden bepaald in deze Overeenkomst; 2) De staatsveiligheid in het gedrang brengen, staatsgeheimen vrijgeven, de staatsmacht ondermijnen en de nationale eenheid saboteren; 3) De eer van de staat beschadigen voor eigen voordeel; 4) Aanzetten tot rassenhaat en discriminatie en de nationale eenheid saboteren; 5) Het religieus beleid van de staat ondermijnen en aanzetten tot ketterij en feodaal bijgeloof; 6) Geruchten verspreiden, de sociale orde verstoren en de sociale stabiliteit ondermijnen; 7) Verspreiding van obsceniteit, porno, gokken, geweld, moord en terreur of aanzetten tot een misdaad;
8) Anderen beledigen of zwartmaken en de wettelijke rechten en belangen van anderen aantasten; 9) Inhoud met bedrog, fraude, onrecht, bedreiging, aantasting van de privacy van anderen, intimidatie, schending, laster, grofheid, onfatsoenlijkheid of moreel verwerpelijke inhoud;
10) Inhoud die wordt beperkt of verboden door geldende wetten, regelgevingen, regels, bepalingen en andere wettelijke normen.
VII. Privacybeleid en gegevens
7.1 Het is voor Lych BV van cruciaal belang om uw persoonsgegevens te beschermen. Lych BV stelde het Privacybeleid voor Lych BV op, waarin inhoud met betrekking tot eigenaarschap en bescherming van intellectueel eigendom, verzameling, gebruik, opslag en bescherming, enz. van uw gegevens wordt beschreven. U wordt verondersteld om het Privacybeleid voor het Lych BV grondig te lezen.
VIII. Uitzonderingsclausules
8.1 Tenzij anders wordt bepaald in wetten en regelgevingen, zal Lych BV al het mogelijke doen om te zorgen voor de bescherming, geldigheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gelicentieerde software en technologieën betreffende gegevens, maar Lych BV kan dit tegenwoordig niet meer garanderen als gevolg van beperkingen door de beschikbare technologieën. 8.2 U begrijpt dat Lych BV geen aansprakelijkheid zal aanvaarden voor rechtstreekse of onrechtstreekse verliezen als gevolg van overmacht en in gebreke blijven van een derde partij.
8.3 U zult aansprakelijk zijn voor persoonlijk letsel of rechtstreeks of onrechtstreeks letsel dat wordt veroorzaakt door of is gerelateerd aan een van de volgende zaken: 1) Een derde partij gebruikt de gelicentieerde software of wijzigt uw gegevens zonder toestemming; 2) Onkosten en verliezen die worden veroorzaakt door het gebruik van de gelicentieerde software; 3) Uw foutief begrip van de gelicentieerde software; 4) Andere verliezen gerelateerd aan de gelicentieerde software die worden veroorzaakt door redenen die niet aan Lych BV toegeschreven kunnen worden.
8.4 Alle andere uit de gelicentieerde software afgeleide software die niet werd ontwikkeld en uitgegeven door Lych BV of waarvan de ontwikkeling en uitgave niet werd goedgekeurd door Lych BV is illegale software. Het downloaden, installeren en gebruiken van zulke software kan onverwachte risico’s met zich meebrengen. Lych BV zal niet wettelijk aansprakelijk zijn en niet aansprakelijk zijn voor geschillen als gevolg hiervan en Lych BV zal het recht hebben om de licentie voor de toepassing en/of alle andere diensten te schorsen of in te trekken.
8.5 U werd op de hoogte gebracht dat u voor het gebruik van Lych BV en het slimme platform van zijn leveranciers over een internetverbinding moet beschikken. Deze verbinding kan worden aangetast door onstabiele factoren in alle koppelingen. Alhoewel Lych BV beschermingsmaatregelen heeft genomen, kan de dienstverlening onderbroken, stopgezet of vertraagd worden, kan het gebruik van de toepassing beperkt worden of is het mogelijk dat de toepassing niet werkt vanwege gebreken inherent aan internet en e-communicatie en vanwege factoren waar geen partij van de Overeenkomst controle over heeft (inclusief maar niet beperkt tot brand, overstroming, een terroristische aanslag, pest, natuurrampen, een virus in de terminal, een aanval van een hacker, een netwerkfout en een fout van de terminal). U gaat hierbij akkoord om bovenstaande risico’s te dragen en gaat ermee akkoord dat Lych BV niet aansprakelijk zal worden gesteld als de diensten normaal werken of als ze worden beïnvloed door bovenstaande risico's.
IX. Beëindiging van de Overeenkomst en Inbreuk op de Overeenkomst
9.1 U moet begrijpen dat u de gelicentieerde software moet gebruiken overeenkomstig het goedgekeurde toepassingsgebied, het intellectuele eigendom van software en inhoud die werd opgenomen in de software moet respecteren en tijdens gebruik van de diensten van Lych BV alle verplichtingen uit de Overeenkomst moet nakomen. Lych BV zal de licentie voor de toepassing intrekken bij een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst.
9.2. Uw gebruik van de software is afhankelijk van ondersteunende diensten die worden geleverd door partnerbedrijven van Lych BV. Inbreuken tegen bepalingen, overeenkomsten, regels, aankondigingen en andere relevante regelgevingen van Lych BV en haar partnerbedrijven kunnen leiden tot het niet normaal werken van gelicentieerde software. In dit geval zal Lych BV het recht hebben om de licentie voor de toepassing in te trekken of om maatregelen te nemen ter beperking van uw licentie voor de toepassing of andere rechten en belangen die worden beheerd door Lych BV overeenkomstig de Overeenkomst, inclusief opschorting of intrekking van uw licentie voor de toepassing.
9.3 Als u een inbreuk pleegt op de Overeenkomst of andere ondertekende overeenkomsten met Lych BV, zal Lych BV het recht hebben om de betreffende bedrijven op de hoogte te brengen en hen vragen om beperkende maatregelen op te leggen met betrekking tot uw rechten en belangen, inclusief het vragen aan de betreffende bedrijven om een deel van of de volledige dienstverlening aan u op te schorten of te beëindigen en uw inbreuk op de overeenkomst wettelijk openbaar te maken op websites die door hun worden beheerd.
9.4 De gelicentieerde software wordt gedownload van het downloadplatform en zal onderhevig zijn aan de bepalingen van het downloadplatform, systeemplatform en de fabrikant van de terminal met betrekking tot manieren van gebruik en beperkingen van de gelicentieerde software. Als de hierboven vermelde derde partij bevestigt dat u een inbreuk pleegde op de overeenkomst en de tussenkomst van Lych BV vereist is, kan Lych BV uw licentie voor de toepassing intrekken op vraag van de derde partij. 9.5 Als de licentie voor de toepassing afloopt, moet u stoppen met het gebruiken van de gelicentieerde software en alle kopieën vernietigen.
9.6 U moet alle aansprakelijkheden met betrekking tot vergoeding dragen als Lych BV en andere gebruikers verliezen oplopen als gevolg van uw inbreuk op de bepalingen in de Overeenkomst.
X. Geldende wetten en Scheidbaarheid
10.1 Effectiviteit, uitleg, wijziging, uitvoeren en schikking van een geschil van de Overeenkomst zijn onderhevig aan de wetten van Nederland. Als er geen relevante wetten en regelgevingen beschikbaar zijn, zal er worden verwezen naar de algemene internationale handelspraktijken en (of) praktijken uit de sector.
10.2 Een geschil dat voortkomt uit of gekoppeld is aan de Overeenkomst kan door vriendelijke onderhandelingen tussen u en Lych BV worden beslecht of neergelegd worden bij de Burgerlijke rechtbank van het Lych BV waar de Overeenkomst werd getekend ter beoordeling.
10.3 Als er een bepaling van de Overeenkomst door de Burgerlijke rechtbank als ongeldig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van andere bepalingen of andere delen en u en Lych BV zullen de geldige bepalingen in goed vertrouwen naleven.
10.4 Deze Overeenkomst werd ondertekend bij Lych BV.